Туристички атракции

Посети ја Струмица.

Погледнете ги нашите Туристички атракции
Струмица е град со восхитна убавина, љубезни домаќини, богата историја, вкусна храна. Царевите кули заштитнички издигнати над градот даваат показ на незаборавот кон нашата историја. Широкиот плоштад и зеленилата собрани на едно место создаваат незаменлива глетка на град со долга традиција и култура.

...

Смоларски водопади

Вкупната височина на Смоларскиот водопад изнесува 39,5 метри. Водопадот е тектонски предиспониран попречно на правецот на течењето на водата на Смоларска река. На дното од водопадот формиран е џиновски лонец, чија должина во правец на течењето на речната вода изнесува 5 метри, широчината е 11 метри, а длабочината се движи од 0,5 до 0,7 метри.

...

Колешински водопад

Се вбројува меѓу највисоките водопади во Македонија со височина од 15 м, со широчина на падот од околу 6 м. Според постанокот тој е тектонски водопад, создаден во гранитни камења. Спротиводно од Колешинскиот водопад, на оддалеченост од околу 100 метри се наоѓаат уште неколку помали водопади распоредени во низа, високи од 2 до 4 метри, кои припаѓаат на неговиот централен слив.

...

Св. Богородица Елеуса

...

Св. Леонтиј